Trnovec ERB Trnovec - oficiálny web obce
Menu:
Zaujímavé:
Siete:
Počasie:
Počasie
Vybrané z galérie:
 
publikované dňa: 25.5.2018

Informačná povinnosť obec Trnovec

 

Prevádzkovateľ : Obec Trnovec

Obecný úrad – Trnovec, Trnovec 66, 908 51 Holíč , IČO : 00310085, Tel. číslo:  034 / 668 23 08 

e-mail:   trnovec@ehs.eu

starosta obce : MVDr. Jozef Kotvan

 

Zodpovedná osoba :

Mgr. Peter Irša, tel. 0905 938619, e-mail :   peter.irsa@zoznam.sk

 

 

Pri spracúvaní osobných údajov úradom ste dotknutou osobou, t. j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

 

 Vaše osobné údaje spracúvame v rámci plnenia povinností obce Trnovec v zmysle zákona č. 369/1993 Z.z. o obecnom zriadení  a súvisiacich zákonov upravujúcich činnosti obce v rámci výkonu samosprávy na území SR. 

 

Obec Trnovec spracúva Vaše osobné údaje podľa zásad  ochrany osobných údajov a v  súlade s technickými a organizačnými opatreniami.   Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v  nadväznosti na registratúrny poriadok obce Trnovec v závislosti podľa charakteru konkrétnej činnosti obce. Registratúrny poriadok je zverejnený na web sídle obce www.trnovec.eu.

 

 Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené úradom (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov prevádzkovateľa, v súlade s technickými a organizačnými opatreniami obce Trnovec.

 

Komu budú Vaše údaje poskytnuté ?

 

Údaje podľa § 13 Zákona 18/2018 Z.z. sú poskytované podľa osobitného zákona týmto subjektom s ktorými obec Trnovec poskytuje osobné údaje občanov, daňovníkov, poistencov, brancov a iných :

 

1. Zamestnancom obce vykonávajúcim spracovateľské činnosti podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

 

2. Audit Obec Trnovec  (podľa zákona o 431/2002 Z.z. o účtovníctve). 

RVC Senica s.r.o.            

M. Nešpora 925/8

Senica 905 01

 IČO:      36 259 560

 

3. HLAVNÝ KONTROLOR OBCE Trnovec :

Dana Šestáková

 

4. Správca Informačnej siete:

TOPSET Solutions s.r.o.

Hollého 2366/25B

900 31 Stupava

 

Mikos comp, s.r.o. 

Márie Terézie 3354/87 

Holíč 908 51 

 

EHS, s.r.o.

Pplk. Pľjušťa 8
909 01 Skalica 1

5. Na úseku personalistiky  mzdy, daní  :

Zdravotná, sociálna poisťovňa

Finančná správa SR (Daňový úrad), Štatistický úrad

 

6. Na úseku archívnictva :

ŠTÁTNY OKRESNÝ ARCHÍV V SKALICI

Kráľovská 16

909 01 Skalica

 

7. Spoločný obecný úrad (stavebný úrad) – Mesto Skalica

 

 

10. Na úseku zákona č. 42/1994 Zb.  o civilnej ochrane obyvateľstva, životného prostredia, priestupkov, výstavby, sociálnych a zdravotných agend , na úseku oznamovacích povinností obce a samosprávy a iných činností obce podľa Zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, okresné úrady, samosprávne kraje, orgány činné v trestnom konaní, súdy a iné orgány vykonávajúce kompetencie a právomoci štátnych orgánov podľa osobitných zákonov.

 

Ako dlho osobné údaje obec/mesto spracúva : bližšie podľa registratúrneho poriadku obce, pre konkrétny účel  a činnosť.  Registratúrny poriadok je zverejnený na web- sídle obce Trnovec.  Podľa registratúry obce sa riadia aj lehoty uloženia listín s osobnými údajmi podľa účely na ktorý boli získané. Likvidáciu, alebo boli archivovanie údajov upravuje registratúrny poriadok obce Trnovec.

 

Vaše osobné údaje budú zálohované v informačných systémoch používaných obcou Trnovec.

 

V prípade zániku dôvodu zálohovania Vašich údajov pre poskytnutých, ale spracovaných pre konkrétny účel budú Vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Obec  Trnovec je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z.

 

Na základe čoho budú Vaše údaje spracúvané?

Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov, ktoré upravujú činnosti obce. Vzhľadom na veľký rozsah tejto agendy činnosti obce sa riadia vypracovanou bezpečnostnou dokumentáciou, ktorá presne určuje zákonný rozsah a účel spracovania údajov. Obec pri výkone právomocí postupuje v súlade s Ústavou SR konkrétne podľa čl. 2 ods. 2 a čl. 64 až 71 a zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, ktorý upravuje v §4 upravuje kompetencie obce na pri výkone základných (originálnych) činností samosprávy a v § 5 pri výkone prenesených  na obec.

 

Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

 

Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

 

Aké máte práva?

 

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na obci Trnovec. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

 

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).