Trnovec ERB Trnovec - oficiálny web obce
Menu:
Zaujímavé:
Siete:
Počasie:
Počasie
Vybrané z galérie:
 
publikované dňa: 28.8.2018

Delegovanie členov do miestnej (okrskovej *) volebnej komisie

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka každá politická strana, ktorá podáva kandidátnu listinu  pre voľby do obecného zastupiteľstva.  Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 11.09.2018).

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
- meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
- meno, priezvisko a  podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany;
- meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu

koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne do podateľne  obecného úradu alebo prostredníctvom pošty – adresa: Obec Trnovec, č. s. 66, 908 51 Trnovec.    Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané. E-mail: trnovec@ehs.sk

 

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát. Právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti má zástupca nezávislého kandidáta (§ 27 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Podľa § 170, ods. 9 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  „ v obci, v ktorej je utvorený iba jeden volebný okrsok, sa okrsková volebná komisia neutvára; jej úlohy plní miestna volebná komisia; zapisovateľ miestnej volebnej komisie  plní aj úlohy zapisovateľa okrskovej volebnej komisie.“