Trnovec ERB Trnovec - oficiálny web obce
Menu:
Zaujímavé:
Siete:
Počasie:
Vybrané z galérie:
 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce

TRNOVEC

 

a rozpočtové hospodárenie

za rok 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá : MVDr. Jozef Kotvan

 

Spracoval:  Foltýnková

 

V Trnovci, dňa 11.04.2017

 

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa ................................

 

Záverečný účet schválený OZ dňa ........................., uznesením č. ..................

 

 

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

 

 

OBSAH :

 

 1. Rozpočet obce na rok 2017

   

 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

   

 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

   

 4. Prebytok/schodokrozpočtového hospodárenia za rok 2017

   

 5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

   

 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

   

 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

   

 8. Hospodárenie príspevkových organizácií

   

 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

   

 10. Podnikateľská činnosť

   

 11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
  1. zriadeným a založeným právnickým osobám
  2. štátnemu rozpočtu
  3. štátnym fondom
  4. rozpočtom iných obcí
  5. rozpočtom VÚC

    

 12. Hodnotenie plnenia programov obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet obce

a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

 

 

 1. Rozpočet obce na rok 2017

 

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2017.

Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2016 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 15.12.2016 uznesením č. 24/2016

 

Rozpočet bol zmenený dvakrát:

 • prvá zmenaschválená dňa 22.06.2017 uznesením č. 10/2017
 • druhá zmena schválená dňa 28.11.2017 uznesením č. 26/2017

 

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2017

 

 

 

 

Schválený

rozpočet

Schválený rozpočet

po poslednej zmene

Príjmy celkom

86885,00

90785,07

z toho :

 

 

Bežné príjmy

75885,00

81085,64

Kapitálové príjmy

1000,00

108,00

Finančné príjmy

10 000,00

9591,43

Výdavky celkom

86885,00

67656,87

z toho :

 

 

Bežné výdavky

60150,00

58189,57

Kapitálové výdavky

26735,00

9 591,43

Finančné výdavky

 

 

Rozpočet obce

0

23128,20

                                       

 


 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2017

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k31.12.2017

% plnenia

86885,00

90788,24

104,49

 

Z rozpočtovaných celkových príjmov 86 885,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 90 788,24 EUR, čo predstavuje  104,49 % plnenie.

 

 1. Bežné príjmy

   

  Rozpočet na rok 2017

  Skutočnosť k 31.12.2017

  % plnenia

  75 885,00

  81 088,81

  106,85

   

   

  Z rozpočtovaných bežných príjmov 75 885,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 81 088,81 EUR, čo predstavuje   106,85 % plnenie.

   

  1. daňové príjmy

   

  Rozpočet na rok 2017

  Skutočnosť k 31.12.2017

  % plnenia

  50 800,00

                58 513,55   

  115,18

   

   

  Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

  Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 50 800,00 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2017 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 58 513,55 EUR, čo predstavuje plnenie na 115,18  %.

   

  Daň z nehnuteľností

  Z rozpočtovaných 9 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 8 398,66  EUR, čo je 85,70 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 6 562,71 EUR, dane zo stavieb boli v sume 1 835,95 EUR.. K 31.12.2017 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 1072,30  EUR.

   

  Daň za psa  306,90 EUR

  Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 5 486,67 EUR

   

  1. nedaňové príjmy:

   

  Rozpočet na rok 2017

  Skutočnosť k 31.12.2017

  % plnenia

  1 800,00

  755,10

  41,95

   

   

  Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

  Z rozpočtovaných 1 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 755,10 EUR, čo je 41,95 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z dividend v sume 0 EUR,  príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 10,00 EUR, poplatky za služby 745,10 EUR.

   

  Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

  Administratívne poplatky - správne poplatky a cintorínske poplatky

  Z rozpočtovaných 800,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 400,00 EUR, čo je 50 % plnenie.

   

  1. iné nedaňové príjmy:

   

  Rozpočet na rok 2017

  Skutočnosť k 31.12.2017

  % plnenia

  0

  1 309,77

  1 309,77

   

   

  Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 0 EUR, bol skutočný príjem vo výške 1 309,77 EUR, čo predstavuje  1 309,77 % plnenie.

  Medzi iné nedaňové príjmy boli prijaté príjmy za stravné, pokuta za porušenie predpisov, vratky ZP.

   

  Prijaté granty a transfery

  Z rozpočtovaných grantov a transferov 5 465,00 EUR bol skutočný príjem vo výške 4 901,78 EUR, čo predstavuje 89,69 % plnenie.

   

  Poskytovateľ dotácie

  Suma v EUR

  Účel

  MF SR

  568,30

  Dotácia na voľby a referendum

  MD,V a RR SR

  293,88

  Spoločný stavebný úrad

  OÚ Trnava, odbor ŽP

  29,53

  Starostlivosť o  ŽP

  Ministerstvo vnútra SR

  131,88

  Register obyvateľstva a adries

  M D,V a RR SR

  13,65

  Miestne a účelové komunikácie

  ÚPSVaR Senica

  3 864,54

  Podpora zamestnanosti §54, 50j

  TTSK

  450,00

  Dotácia na kultúru

   

  Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

 2. Kapitálové príjmy:

   

  Rozpočet na rok 2017

  Skutočnosť k 31.12.2017

  % plnenia

  1 000,00

  108,00

  10,80

   

   

  Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 108,00 EUR, čo predstavuje 10,80 % plnenie.

   

  Granty a transfery

   V roku 2017 obci b

  Prijaté granty a transfery

   

  Poskytovateľ dotácie

  Suma v EUR

  Účel

  Od podnikateľov

  300,00

  Vianočný koncert

   

   

 3. Príjmové finančné operácie:

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k31.12.2017

% plnenia

10 000,00

9591,43

95,91

Z rozpočtovaných finančných príjmov 10 000,00 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2017 v sume 9 591,43 EUR, čo predstavuje 95,91 % plnenie.

 

V roku 2017 bolo  použitie rezervného fondu v sume 9591,43 EUR.

 

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2017

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k31.12.2017

% čerpania

86885,00

67656,87

77,86

 

Z rozpočtovaných celkových výdavkov 86 885,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 67 656,87 EUR, čo predstavuje  77,86 % čerpanie.

 

 1. Bežné výdavky

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k31.12.2017

% čerpania

60150,00

57928,94

96,30

 

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 60 150,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 57 928,94 EUR, čo predstavuje  96,30 % čerpanie.

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

                       

Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí:

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 22 250,00 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2017 v sume 17 872,88 EUR, čo je 80,32 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, Spoločného stavebného úradu a  aktivačných pracovníkov. Zvýšené mzdové výdavky na aktivačných pracovníkov boli kryté refundáciou miezd a odvodov z ÚPSVaR dľa 16/07/50j/15, 16/07/50j/26.

 

Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  7 670,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 6 763,66.EUR, čo je 88,18 % čerpanie.

 

Tovary a služby 

Z rozpočtovaných 27 080,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 31 150,74 EUR, čo je 115,03 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál všeobecný, na opravy a havarijný stav majetku, dopravné, rutinná a štandardná údržba a ostatné tovary a služby.

 

Bežné transfery

Z rozpočtovaných 3 050,00 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2017 v sume 2 141,64 EUR, čo je 70,21 % čerpanie. Ide o transfer pre združenie Viesky, a poskytnuté dotácie na základe VZN o poskytovaní dotácií.

 

 

2) Kapitálové výdavky :

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k31.12.2017

% čerpania

26 735,00

9727,93

36,38

 

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 26 735,00 EUR bolo skutočne čerpané  k 31.12.2017 v sume 9 727,93 EUR, čo predstavuje 36,38  % čerpanie.

 

Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu.

 

Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí:

 1. Špecializovaný stroj - kosačka

Z rozpočtovaných 0 EUR na kúpu špecializovaného stroja bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2017 v sume 2 310 EUR, čo predstavuje 2310 % čerpanie.

 

 

3) Výdavkové finančné operácie :

 

Rozpočet na rok 2017

Skutočnosť k31.12.2017

% čerpania

0

0

 

 

4. Prebytok  rozpočtového hospodárenia za rok 2017

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k31.12.2017 v EUR


Bežné príjmy spolu0

81088,81

Bežné výdavky spolu

57928,94

Bežný rozpočet

23159,87

Kapitálové príjmy spolu

108,00

Kapitálové výdavky spolu

9727,93

Kapitálový rozpočet

-9619,93

Prebytok bežného akapitálového rozpočtu

13539,94

Vylúčenie zprebytku

0

Upravený prebytok bežného akapitálového rozpočtu

13539,94

Príjmy z finančných operácií

9591,43

Výdavky z finančných operácií


Rozdiel finančných operácií

9 591,43

Príjmy spolu

90788,24

VÝDAVKY SPOLU

67656,87

Hospodárenie obce

23 131,37

Vylúčenie z prebytku

 

Upravené hospodárenie obce

23131,37

 

 

Prebytok rozpočtu v sume 13 539,94 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b)

zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.np. bol v rozpočtovom roku 2017  vysporiadaný

- z finančných operácií                                          9 591,43 EUR

 

Zostatok finančných operácií v sume 9 591,43 bol použitý na:

 

vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume   4 386,78 EUR

 

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 13 539,94 EUR, navrhujem použiť na:

- tvorbu rezervného fondu                                                              13 539,94 EUR

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme  tvorbu rezervného fondu za rok 2017 vo výške

13 539,94  EUR.

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

 

Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

                                                                                                                                                      

Fond rezervný

Suma vEUR

ZS k 1.1.2017

15 703,42

Prírastky - zprebytku rozpočtu za uplynulý

rozpočtový rok

9947,98

- zfinančných operácií

 

Úbytky - použitie rezervného fondu :

 

 

9591,43

- krytie schodku rozpočtu

 

- ostatné úbytky

 

KZ k31.12.2017

16059,97

 

Sociálny fond

 

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2017

21,60

Prírastky - povinný prídel - 1,5 %

262,92

Úbytky - závodné stravovanie

236,11

KZ k 31.12.2015

48,41

 

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2017

 

A K T Í V A 

Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Majetok spolu

583 639,36

596360,71

Neobežný majetok spolu

556 047,10

555663,32

z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

8167,10

7267,66

Dlhodobý hmotný majetok

434137,87

434653,53

Dlhodobý finančný majetok

113742,13

113742,13

Obežný majetok spolu

27390,22

40507,19

z toho :

 

 

Dlhodobé pohľadávky

 

 

Krátkodobé pohľadávky

1242,58

1218,18

Finančné účty

26147,64

39289,01

Časové rozlíšenie

202,04

190,20

 

P A S Í V A

Názov

ZS k 1.1.2017 v EUR

KZ k 31.12.2017 v EUR

Vlastné imanie azáväzky spolu

583639,36

596360,71

Vlastné imanie

405452,55

421569,82

z toho :

 

 

Výsledok hospodárenia

405452,55

421569,82

Záväzky

4448,01

4594,66

z toho :

 

 

Rezervy

650,00

650,00

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

0

Dlhodobé záväzky

21,60

48,41

Krátkodobé záväzky

3776,41

3896,25

Bankové úvery avýpomoci

 

 

Časové rozlíšenie

173738,80

170196,23

 

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2017

 

Obec k 31.12.2017 eviduje tieto záväzky:

 • -voči dodávateľom1 177,77EUR
 • -voči zamestnancom1 597,82EUR
 • -voči poisťovniam a daňovému úradu943,98€

- daňový úrad, daň z príjmov                                               176,68 

8. Hospodárenie príspevkových organizácii

 

Obec nemá obsahovú náplň pre túto časť.

 

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 

Obec v roku 2017 poskytla dotáciu v súlade so VZN č. 2/2008 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

 

Žiadateľ dotácie

Účelové určenie dotácie : uviesť

- bežné výdavky na .....

- kapitálové výdavky na ....

- 1 -

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

 

- 2 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

- 3 -

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

 

 

- 4 -

Telovýchovná jednota - bežné výdavky na prevádzku

1885,39

1885,39

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K 31.12.2017 bola vyúčtovaná  dotácia, ktorá bola poskytnuté v súlade so VZN č.2/2008 o dotáciách.

 

 

10. Podnikateľská činnosť 

 

Obec nemá obsahovú náplň pre túto časť.

 

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

 

 1. zriadeným a založeným právnickým osobám
 2. štátnemu rozpočtu
 3. štátnym fondom
 4. rozpočtom iných obcí
 5. rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

 

 1.  Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so zriadenými a založenými právnickými osobami.

 

 1.  Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

 

poskytovateľ

Účelové určenie grantov a transferov

Suma prijatých prostriedkov

MDVaRR SR

Stavebný úrad

293,88

ObÚ SE

Register obyvateľstva

104,28

ObÚ Senica

Register adries

27,60

OÚ Trnava ŽP

Životné prostredie

29,53

MDVaRR SR

Miestne aúčelové komunikácie

13,65

MF SR

Voľby a referenda

568,30

ÚPSVaR SE

Podpora zamestnanosti - § 54

3864,54

 

 

 

 

C. Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

 

 Obec neuzatvorila v roku 2017 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

 

D. Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí.

 

Obec neuzatvorila v roku 2017  žiadnu zmluvu s inou obcou.

 

E. Finančné usporiadanie voči rozpočtu VÚC.

 

 

VÚC

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

Rozdiel

Dotácia na kultúru

250,00

250,00

0

Dotácia na šport

200,00

200,00

0

 

12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu       

 

Obec nemá obsahovú náplň pre túto časť.

 

 

V Trnovci, 16.04.2017

                                                             Predkladá: MVDr. Jozef Kotvan

Vypracovala:  Foltýnková

 

13. Návrh uznesenia:

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2017.

 

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2017.

 

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.